MacMania 1분 팁

  • 모니터가 3개 있을때 2개만 미러링 하기 : https://youtu.be/9-98zcrcUIU

  • 맥의 복·붙은 윈도우와 다르다 : https://youtu.be/_sJ4nJZN45s

  • 스크린 샷 저장 폴더 바꾸기 : https://youtu.be/Vcqv6YtPHJk

  • Preview.app 무시하지 말자1 – 전체화면, 슬라이드 쇼 : https://youtu.be/3SfONZj-aDE

  • Preview.app 무시하지 말자2 – Annotation : https://youtu.be/Iflb8TJgslk

  • Preview.app 무시하지 말자3 – 합성 및 누끼(?) : https://youtu.be/zxWBt2s8OVE